Dokumenti

Opći uvijeti poslovanja

LUKA-PANOI
OPĆI UVJETI POSLOVANJA
Ovi opći uvjeti vrijede za sve ugovore o oglašavanju, odnosno najmu oglasnih površina poduzeća LUKA – PANOI, A. G Matoša 23, Sisak, i kao prilog predstavljaju sastavni dio svakog ugovora. Ukoliko su ugovorom ugovoreni drugačiji uvjeti, vrijede oni iz ugovora. Ovi opći uvjeti vrijede od 1/3/2007 na dalje.
1. Narudžbe za akcije oglašavanja primaju se isključivo u pisanom obliku, najkasnije do 40 dana prije početka same akcije, a potrebno je da sadrže tocan naziv akcije oglašavanja, trajanje akcije s točno navedenim datumom početka i završetka, te broj plakatnih površina na kojima ce se akcija oglašavanja odvijati. Promjene ili nadopune narudžbe moraju se dostaviti u LUKA – PANOI takoder pismenim putem.
2. Naručitelj može odustati od ugovora, ali najkasnije do 30 dana prije početka akcije oglašavanja uz pismeno obrazloženje. Odstupanjem od ugovora unutar tog roka LUKA – PANOI zaračunava storno troškove kako slijedi:
– ako naručitelj odustane od ugovora do 21 dana prije početka akcije troškovi iznose 50% ugovorene vrijednosti
– ako naručitelj odustane od ugovora do 14 dana prije početka akcije
troškovi iznose 75% ugovorene vrijednosti
– ako naručitelj odustane od ugovora od 7 dana do dana početka akcija
troškovi iznose 100% ugovorene vrijednosti
Oglašavanje se otkazuje u pismenom obliku, a kao dan pravovremenosti je dan pristizanja dopisa u LUKA – PANOI.
3. Stalne oglasne površine u godišnjem zakupu, smještene na privatnom ili gradskom zemljištu, moraju u slučaju otkaza, biti otkazane najkasnije mjesec dana prije isteka ugovora. U protivnom se ugovor produžuje na iducu godinu dana.
4. Cijene usluga izražene su u kunama. Financijski rabat i agencijska provizija određuju se prema tabeli popusta za agencije i direktne oglašivace. Kao instrument osiguranja plačanja, LUKA – PANOI ima pravo zahtijevati neko od sredstava osiguranja plačanja koje ce biti vračeno po primitku ugovorenog iznosa na žiro racun LUKA – PANOI-a. Eventualne promjene cijena bit ce objavljene najmanje 45 dana prije početka primjene.
5. Fakture se ispostavljaju za razdoblja od 14 dana i to do 3 dana nakon početka akcije oglašavanja. Ukoliko nije drugačije dogovoreno, naručitelj se obvezuje izvršiti placanje u roku od 30 dana od datuma računa na žiro racun LUKA – PANOI-a naveden na racunu. Ukoliko dode do promjene tecaja za više od 3%, LUKA – PANOI ima pravo teretiti naručitelja za nastalu tecajnu razliku do dana naplate.
6. Kod prekoracenja dogovorenog termina plačanja obračunavaju se zatezne kamate, a LUKA – PANOI zadržava pravo odstupanja od ugovora ili trenutnog odstranjivanja vec nalijepljenih plakata, bez obveze posebne pismene opomene. U slučaju da naručitelj ne podmiri dugovanje niti 60 dana po izdavanju računa, LUKA – PANOI se ne obvezuje realizirati vec narucene kampanje naručitelja sve do trenutka dok se dug ne podmiri.
7. Naručitelj ima pravo u roku od 3 (tri) dana od primitka računa isti reklamirati isključivo pismenim putem. Nakon tog roka reklamacije na izdani racun nece se uvažavati.
8. Naručitelj prihvaca punu odgovornost za sadržaj plakata, te u slučaju povrede zakona RH o oglašavanju, povrede autorskog prava ili slicnog spora direktno odgovara oštecenoj trecoj osobi. LUKA – PANOI nema nikakvu pravnu odgovornost prema istoj. LUKA – PANOI ne odgovara za nepotpuni vizualni utisak izvješenog plakata koji nastane greškom u tiskanju plakata ili krivim dorezivanjem istog.
9. Naručitelj je dužan dostaviti plakate najkasnije 5 dana prije početka akcije oglašavanja. Ukoliko dode do kašnjenja isporuke, LUKA – PANOI ne jamči pravovremeni izvjes plakata, a naručitelj je dužan platiti narucene plakatne površine u punom iznosu i nema pravo zahtijevati produženjeakcije oglašavanja.
10. Zbog kvalitetnije realizacije, te održavanja površina za vrijeme trajanja akcije oglašavanja, potrebno je dostaviti najmanje 20% više plakata od broja ugovorenih površina.
11. Ovisno o karakteru akcije oglašavanja, lijepljenje plakata izvršit ce se u roku od 3 do 5 (tri do pet) dana, što se iznimno može produžiti uslijed nepovoljnih vremenskih ili drugih uvjeta. Reklamacije na kvalitetu lijepljenja plakata naručitelj dostavlja isključivo u pisanom obliku u rokuod 3 do 7 (tri do sedam) dana od završetka plakatiranja s detaljnim opisom. Nakon tog roka reklamacija se nece uvažiti. Za kakvoću i izgled dostavljenog plakata jamči naručitelj. Naručitelj ima pravo tijekom kampanje u pismenom obliku izvijestiti LUKA – PANOI o nedostacima i potrebnim popravcima plakata koji ce biti izvršeni u roku od 72 sata od pismene dojave.
12. Za sva lijepljenja izvan redovnih termina (redovni termini početka oglašavanja oznaceni su u kalendaru oglasnih razdoblja) LUKA – PANOI zadržava pravo naplate dodatnih troškova lijepljenja plakata u iznosu 15 Eura po plakatu plativo u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tecaju HNB na dan ispostave računa.
13. U slučaju da plakate po želji naručitelja izraduje LUKA – PANOI, naručitelj je dužan filmove, tekstove i ostale elemente za izradu plakata dostaviti u LUKA – PANOI najkasnije 3 tjedna  prije planirane isporuke gotovog plakatnogmaterijala. LUKA – PANOI ne preuzima odgovornost, niti nadoknaduje štetu nastalu zakašnjelom predajom ili predajom oštecenih ili neupotrebljivih materijala.Za oštecenje predanog materijala uslijed više sile, LUKA – PANOI ne snosi odgovornost.
14. LUKA – PANOI ne preuzima odgovornost spram naručitelja ako je došlo do uklanjanja reklamnog panoa od strane nadležnih vlasti, vlasnika zemljišta ili više sile koja bi onemogucila LUKA – PANOI u raspolaganju reklamnim površinama odobrenim naručitelju. Ugovor za tu lokaciju smatra seništavnim, naručitelj nema pravo na odštetu, ali zadržava pravo napovrat eventualno uplacenog predujma za tu površinu.
15. LUKA – PANOI ne može jamčiti da ce za vrijeme ugovorenog roka trajanja svake pojedine akcije sve plakatne površine biti neprekidno u funkciji, vidljive i neoštecene. Kratke smetnje nastale uslijed više sile, radnje treće osobe ili naručitelja, ne daju pravo da se traže dodatne usluge ili odšteta bilo koje vrste. LUKA – PANOI ne odgovara za oštecenje plakata, ali se obvezuje isti zamijeniti novim.
16. Za akcije od opceg društvenog interesa, humanitarne ili ekološke akcije, za potrebe kazališta, muzeja, škola i slicno, a u ovisnosti od raspoloživih kapaciteta u datom trenutnku, LUKA – PANOI ce odobravati posebne popuste, odnosno besplatna oglašavanja.
17. Zbog opceg javnog interesa, za vrijeme predizbornih kampanja, LUKA – PANOI zadržava pravo da, prema potrebi, smanji opseg pojedinacnih  komercijalnih plakatnih akcija, s obvezom da ih po završetku predizborne kampanje ponovo izvjesi.
18. Sve plakatne površine koje su u vlasništvu poduzeća LUKA – PANOI nalaze se na optimalnim pozicijama, a pojedinacne želje za odredenim lokacijama uzimat ce se u obzir samo ukoliko to prethodna, odnosno nadolazeće akcije dopuštaju. Svaka akcija je tako planirana da je prezentirani plakatni materijal ravnomjerno disperziran na podrucju ugovorenog, našim nosacima pokrivenog prostora.
19. Uvjeti poslovanja LUKA – PANOI obvezatni su za sve korisnike usluga. Primjenjuju se na neodredeno vrijeme ili do njihovog opoziva, a stupaju na snagu danom potpisivanja narudžbe ili ugovora.
20. Spor koji bi eventualno nastao stranke se obvezuju rješavati sporazumno, a ukoliko to nije moguće, bit ce nadležan sud u Sisku.